Hulpje.com

Privacy en cookies


Hulpje.com, gevestigd aan de Woestduijnstraat 29, 1335 TR Almere, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hulpje.com
Woestduijnstraat 29
1335 TR Almere
06 – 401 137 90

https://hulpje.com

Ricardo van Wijngaarden is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Hulpje.com. Hij is te bereiken via info@hulpje.com.

Persoonsgegevens 

Hulpje.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze per e-mail/het formulier op deze website zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die er verwerk word

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer na betaling van een factuur (alleen in de financiële administratie)                                                

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die er verwerkt word

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen verzameld worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact op via info@hulpje.com. Deze informatie zal dan verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonlijke gegevens verwerkt worden

Hulpje.com verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitbrengen van een offerte
  • Het kunnen uitvoeren van een verstrekte opdracht
  • Het sturen van een factuur voor de verrichtte werkzaamheden

Geautomatiseerde besluitvorming

Hulpje.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulpje.com) tussen zit.

Hoelang de persoonsgegevens bewaard blijven

Alle (e-mail)correspondentie wordt in principe na 1 jaar verwijderd ten zij de door u verstrekte opdracht langer duurt. Vanwege de belastingwetgeving dienen wij de  boekhouding 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulpje.com deelt uw gegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een gesloten overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in de opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hulpje.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hulpje.com uw persoonsgegevens aan andere derden als hun hulp noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u aangevraagde werkzaamheden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een stukadoor die het stucwerk voor zijn/haar rekening neemt of leveranciers van producten die voor het uitvoeren van de opdracht nodig zijn. Ook zij zullen moeten weten waar zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren, producten moeten afleveren of een factuur sturen als u de rekening zelf betaald.

Cookies of vergelijkbare technieken die op de website van Hulpje.com gebruikt worden

Hulpje.com gebruikt functionele-, analytische- en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Hulpje.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling onthouden worden. Ook worden ze gebruikt om de website goed te kunnen laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Die informatie is anoniem en is dus niet naar u persoonlijk te herleiden.

Daarnaast plaatsen derden cookies op uw computer als u gebruikt maakt van de links naar de Sociale Media waar Hulpje.com op aanwezig is. De eventuele niet anonieme informatie die u daar deelt valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wilt u daar informatie verwijderen raadpleeg dan de informatie die deze kanalen u bieden.

Hulpje.com maakt geen gebruik van cookies om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan.

U kunt zich voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die al eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de informatie van de overheid hierover.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw, door ons bewaarde, persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Hulpje.com. Dit kan echter wel betekenen dat ik een verstrekte opdracht niet meer kan uitvoeren. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Hulpje.com beschikt in een computerbestand naar u of een door u aangewezen derde partij te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, een intrekking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hulpje.com.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u komt vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie wel uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulpje.com neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@hulpje.com.